rta_stat

nsyserrnrtaerrnsqlerrnauthnselectnupdateninsertndelete
2 0 35 449 1540 0 0 0